Handbalvereniging Acritas Bakel

 

                                                             

 

Huishoudelijk Reglement
Acritas Bakel

 

Vastgesteld 2015
 • Hier worden de data van aanpassingen geplaatst en welke.

Deel I :        LEDEN

Aanmelding nieuw lid

·         Je mag 3 x gratis mee trainen. Daarna moet je beslissen of je lid wordt. Kies je voor een lidmaatschap, dan betaal je vanaf dat moment contributie.

·         Op de website www.acritasbakel.nl vindje het benodigde inschrijfformulier.

·         Vul dit in en voeg een recente pasfoto toe.

·         Het formulier moet tijdig, d.w.z. voordat je aan de wedstrijden van de bond meedoet, voorzien van een digitale foto en volledig ingevuld, naar de ledenadministratie worden gestuurd.

·         Het formulier vind je op www.acritasbakel.nl/aanmelden.

·          

Opzegging lidmaatschap

·         Je meldt je af bij je trainer.

·         Je levert alle materialen die je van de vereniging in bruikleen hebt (tas, trainingspak, fleecevest e.d.) in bij je trainer.

·         Ook meld je je schriftelijk of via e-mail af bij het secretariaat. Het adres van het secretariaat vind je op de website van de vereniging www.acritasbakel.nl/contact. kies daar secretariaat om de mail op juiste plek te krijgen.

·         Bij afmelding tijdens het competitieseizoen betaal je toch voor het hele seizoen contributie d.w.z. t/m juli.

·         In principe wordt verwacht dat je de lopende competitie (zaal of veld) uitspeelt.

·         Afmelding tijdens het seizoen is alleen mogelijk bij overmacht bijvoorbeeld bij verhuizing.

·         Uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is voor 1 April. Meld je je na deze datum af dan moet je voor het daaropvolgend seizoen de bondscontributie betalen.

Ledenadministratie

·         Het adres van de ledenadministratie vind je via www.AcritasBakel.nl/contact.

·         Adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers of email adressen dien je aan hen door te geven.

Overschrijvingen

·         Wil je overstappen naar een andere club dan dient de club waar je naar toe gaat overschrijving aan te vragen.

·         Je geeft bij je trainer aan dat je overschrijving aanvraagt.

·         Ook meld je je schriftelijk of via e-mail af bij het secretariaat www.acritasbakel.nl/contact 

·         Je levert alle materialen die je van de vereniging in bruikleen hebt (tas, trainingspak, fleecevest e.d.) in bij je trainer.

·         Acritas Bakel moet instemmen met de overschrijving. Voor deze instemming kan de club waar je naar toe gaat terecht bij de ledenadministratie.

·         Heb je nog financiële verplichtingen t.a.v. de vereniging dan stemt deze niet in met de overschrijving.

Doorgeven berichten van verhindering

·         Aan het begin van het seizoen ontvang je:

o    Een overzicht van de te spelen wedstrijden met informatie over het tijdstip en de plaats van de wedstrijd.;

o    Een rijschema (indien van toepassing);

o    De trainingstijden van je team;

o    Naam en telefoonnummer van je trainer;

o    Een overzicht van de leden van je team;

o    Tijdstippen waarop de trainingen uitvallen.

·         Afmelden voor trainingen, wedstrijden en toernooien doe je bij de trainer, liefst zo vroeg mogelijk

·         Ben je verhinderd wegens langdurige blessure of ziekte? Geef dit dan zelf door aan de trainer en aan het bestuur. Van ieder geblesseerd lid wordt verwacht dat hij regelmatig contact zoekt met zijn team en de trainer. Bezoek bijvoorbeeld de trainingen en de wedstrijden.

 

Verplichtingen jegens Acritas Bakel

·         Als lid van Acritas Bakel ben je verplicht:

o    Maandelijks de contributie te betalen. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het CBS. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in september.

o    Jaarlijks bijdrage te leveren aan acties die de vereniging organiseert om de financiële positie van de vereniging te versterken. Dit zijn o.a. de donateursactie, wafelactie, tap – en bedienactiviteiten bij festiviteiten of door de vereniging georganiseerde activiteiten. Via de activiteitencommissie krijg je een overzicht van de geplande acties en activiteiten.

o    Jaarlijks een bijdrage te leveren aan het fluiten van (jeugd)wedstrijden en/of de tijdwaarneming bij wedstrijden en/of het trainen/coachen van een team.

·         Word je 17 jaar dan dien je minimaal deel te nemen aan de jeugd scheidsrechter bijeenkomst en bij voorkeur binnen de vereniging de HS1 opleiding van het NHV te volgen, en liefst daarna ook aan de HS2 bondsscheidsrechter als je daar interesse in hebt..

·         Wil je daarna niet als leveringsplichtige scheidsrechter optreden dan dien je in ieder geval beschikbaar te zijn voor het fluiten van de thuiswedstrijden van de mini’s, D,C en B teams.

·         Aan het begin van het seizoen ontvang je een overzicht waarin de inzet van scheidsrechters bij jeugdwedstrijden en de inzet bij de wedstrijdklok geregeld is. Ben je op het tijdstip dat je ingezet bent verhinderd dan zorg je zelf voor vervanging.

·         Fluit je als leveringsplichtige scheidsrechter dan ontvang je van de seniorenteams een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

·         Je zorgt samen met de andere teamleden dat er binnen het team een persoon wordt aangewezen die namens het team aanspreekpunt voor het bestuur is.

·         Je draagt zelf zorg voor sportschoenen, sokken, sportbroek en een voor jouw geschikte handbal bal om te trainen tenzij door het bestuur hiervoor via bijvoorbeeld sponsoring een andere financiering is gevonden.

 Algemene gedragsregels

·         As lid van Acritas Bakel neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen vrijwilligers binnen de handbalsport.

·         Je behandelt de vrijwilligers van de verenigingen ( scheidsrechters, trainers, coaches, speelsters en bestuursleden) bij de uitoefening van hun taken met respect.)

·         Je ondersteunt deze vrijwilligers in situaties waarin zij agressief benaderd worden. Agressief gedrag is immers vaak de oorzaak van het verloren gaan van scheidsrechters, coaches, trainers en bestuursleden voor de sport.

Je onthoud je van pestgedrag ten opzichte van andere leden van de vereniging, hierop zal de vereniging passende doch daadkrachtige reacties tegenover zetten.

·         Je houdt je aan de spelregels. Spelregels zijn er om de sport sportief te houden. Sportieve strijd, vooral in een sport waar direct contact is met de tegenstander, vergt zelfbeheersing.

·         Je hebt respect voor je medespelers en tegenstanders. Teveel blessures zijn het gevolg van overtredingen. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt onnodig letsel.

·         Gebruik van hars is verboden. Krijg je hiervoor een boete opgelegd dan dien je deze zelf te betalen.

 

Boetes en strafzaken

§  Krijgt jouw team door het NHV een boete opgelegd welke het gevolg is van herhaalde nalatigheid, slordigheden o.a. het te laat inleveren van het wedstrijdformulier, grof gedrag van de leden van het team, het niet verschijnen van het team tijdens toernooien (of wedstrijden), na uitdrukkelijke deelname wens vooraf,  dan dient het team deze boete zelf te betalen.

§  Krijg je door het NHV een persoonlijke boete opgelegd ten gevolge van diskwalificatie wegens grof onsportief gedrag, een definitieve uitsluiting ten gevolg van gewelddadigheid tijdens de wedstrijd, dan dien je deze boete zelf te betalen.

§  Vindt er tijdens de wedstrijd iets plaats en wordt dit door de scheidsrechter of een van de teams op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht om binnen één week na de wedstrijddag een rapport aan het NHV in te zenden. Betreft dit jouw gedrag dan neem je zo snel mogelijk, samen met je coach of trainer, contact op met het wedstrijdsecretariaat (zie www.acritasbakel.nl onder contact ). Je schrijft vervolgens samen met je trainer of coach jullie zienswijze t.a.v. het gebeurde en de beslissing van de scheidsrechter op papier en voert indien nodig verweer. Dit rapport lever je voor de donderdag volgend op dag van de wedstrijd in bij het secretariaat en spreekt dit met dit bestuurslid door. Het secretariaat verstuurt het rapport vervolgens naar het NHV.

 Problemen en klachten

·         Heb je een probleem bespreek dit dan met de trainer, technisch coördinator of het bestuur.

·         Lost dit het probleem niet op dan leg je de klacht schriftelijk of mondeling tijdens een bestuursvergadering voor aan het bestuur. Na bespreking binnen het bestuur zal het bestuur contact met je opnemen om een en ander door te spreken/toe te lichten.

Deel II       :        OUDERS VAN JEUGDLEDEN

Als uw zoon of dochter lid wordt van Acritas Bakel wordt van u verwacht dat u :

·         Indien mogelijk meehelpt bij activiteiten bijv. de grote Clubactie etc.

·         Roulerend zorg draagt voor het vervoer van het team waarin u zoon of dochter speelt. U ontvangt op het begin van het seizoen van de trainer of coach een rijschema.

·         Bent u verhinderd om de ingeplande tijd te rijden dan dient u zelf voor een alternatieve oplossing te zorgen. U kunt bijvoorbeeld ruilen met andere ouders.

·         De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wilt u actief deelnemen aan het verenigingsgebeuren dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.

·         Is er een probleem? Bespreek dit dan met de trainer , technisch coördinator of een bestuurslid.

·         Lost dit het probleem niet op? Leg de klacht dan schriftelijk of mondeling voor aan het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een bestuursvergadering. Na bespreking binnen het bestuur zal het bestuur contact met u opnemen om een en ander door te spreken/toe te lichten.

Deel III :   TRAINERS EN COACHES

Nieuwe leden

·         Een potentieel lid mag 3 x gratis mee trainen. Wil hij of zij daarna lid worden dan geef je het nieuwe lid een inschrijfformulier of je geeft de url van de website waar het lid zich kan aan melden.  Dit formulier word aangeleverd door het wedstrijdsecretariaat of ligt in de kast in de sporthal

·         Het formulier moet tijdig, d.w.z. voordat het lid aan de wedstrijden van de bond meedoet, voorzien van een pasfoto en volledig ingevuld, bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

·         Het adres van de ledenadministratie vind je op www.acritasbakel.nl onder contact.

·         Je ontvangt via het secretariaat de spelerskaart van het lid.

·         Jij bewaart tijdens de competitie de spelerskaarten.

Opzeggingen lidmaatschap

·         Leden die stoppen melden zich bij jou af.

·         Je geeft deze afmelding zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie.

·         Jij bent verantwoordelijk voor het innemen van de kleding, tassen, trainingspakken, fleecevesten e.d. Lever deze in bij het secretariaat.

·         Voor 1 mei inventariseer je welke leden volgend seizoen weer meedoen, zich afmelden of nieuw aanmelden.Je geeft dit vervolgens zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. 

Berichten van verhindering

·         De leden melden zich voor trainingen, wedstrijden en toernooien bij jou af.

·         Is een lid langdurig geblesseerd dan geef je dit door aan de ledenadministratie.

 

Taken van de trainer

·         Naast bovenstaande en het trainen van het team en het coachen van wedstrijden wordt het volgende van je verwacht:

 • Je bent op de hoogte van het wel en wee van de leden van je team;
 • Je signaleert tijdig problemen en knelpunten binnen het team of met individuele spelers of ouders.
 • Je bespreekt bovenstaande binnen de technische commissie of bij het bestuur;
 • Je stemt je wijze van trainen af op de algemene doelstelling en strategie binnen Acritas Bakel. Deze is verwoord in het technisch beleidsplan.
 • Je draagt bij de thuiswedstrijden van jouw team indien nodig zorg voor de bezetting van de tijdwaarneming. In principe moeten de personen die de tijdwaarneming verrichten ouder zijn dan 16 jaar.
 • Je maakt (of laat dit maken) aan het begin van het seizoen een rijschema.

·         Tevens overhandig je aan de leden van je team:

 • Een overzicht van de te spelen wedstrijden met informatie over het tijdstip en de plaats van de wedstrijd.;
 • De trainingstijden van je team en de tijdstippen waarop de trainingen uitvallen;
 • Je  telefoonnummer;
 • Een overzicht van de leden van je team;

·         Je levert (of laat dit inleveren) het wedstrijdformulier in bij het wedstrijdsecretariaat uiterlijk op zondag voor 20.00 uur van het weekend dat de wedstrijd gespeeld is. Lever je het wedstrijdformulier te laat in dan wordt de boete doorberekend aan het team.

·         Het adres van het wedstrijdsecretariaat vind je via www.acritasbakel.nl/contact

·         Vindt er tijdens een wedstrijd een incident plaats en wordt dit door de scheidsrechter of een van de teams op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht om binnen één week na de wedstrijddag een rapport aan het NHV in te zenden. Betreft dit het gedrag van een van jouw teamleden dan neem je samen met het lid contact op met het wedstrijdsecretariaat. Je schrijft vervolgens samen met het lid jullie zienswijze t.a.v. het gebeurde en de beslissing van de scheidsrechter op papier en voert indien nodig verweer. Dit rapport lever je voor de donderdag volgend op dag van de wedstrijd in bij het secretariaat en spreekt dit met dit bestuurslid door. Het secretariaat verstuurd het rapport vervolgens naar het NHV.

 Problemen en klachten

·         Heb je een probleem bespreek dit dan binnen de technisch coördinator / technische commissie of met het bestuur.

·         Lost dit het probleem niet op dan leg je de klacht schriftelijk of mondeling tijdens een bestuursvergadering voor aan het bestuur. Na bespreking binnen het bestuur zal het bestuur contact met je opnemen om een en ander door te spreken/toe te lichten.

 Deel IV:              AANVULLINGEN OP DE STATUTEN

Wijze van verkiezing, aftreden en of vervanging van bestuursleden (artikel 9.4. uit de Statuten)

·         Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens het door een bestuur op te maken rooster van aftreding.

·         Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar.

·         Een bestuurslid mag zonder bijzonderheden 7 jaar in het bestuur plaatsnemen mits anders overeengekomen in functie tijdens de algemene ledenvergadering. Daarna kan deze alsnog door gaan indien er geen vervangers zijn/haar functie over willen nemen.

·         Iemand die in een tussentijdse vacature benoemd wordt, neemt op het rooster de plaats van de vervanger in.

 

Rooster van aftreden

2015

2016

2017

 

Wijze van verkiezing, aftreden en vervanging van de kas controle commissie (artikel 11.4 uit de Statuten)

·         De algemene bestuursvergadering benoemt uit de leden een commissie van tenminste 2 personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

·         Een lid van de kas controle commissie wordt aangesteld voor de duur van 2 jaar 

Tijdstip Algemene ledenvergadering (artikel 11.3 uit de Statuten)

·         Jaarlijks wordt aan het begin van het seizoen de ledenvergadering gehouden.

·         Het financiële verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. D.w.z dat leden die zich tijdens het seizoen bedanken t/m juli contributie dienen te betalen.