Handbalvereniging Acritas


Welkom op de website van handbalvereniging Acritas.

Acritas is een leuke en gezellige handbalclub met veel leuke activiteiten o.a een zeskamp etc.

Alle potentiële nieuwe leden mogen altijd 3 x mee komen trainen om de handbalsport en onze gezellige vereniging te ontdekken en de sfeer op komen snuiven. Wil je meteen lid worden, gebruik dan de onderstaande button "Become a member".

 

 

Volg Acritas

 

Attentie
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kamp-2017
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/d-kampioen
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/d2-kampioen
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Kersttoernooi-2016
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/F-toernooi-5-11-2016
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/teampresentatie2016-2017
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Fjeugd-activiteit
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/teampresentatie2015-2016
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/carnaval

Toestemming gebruik beeldmateriaal

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL

 

Acritas Bakel maakt verschillende foto’s en video’s van hun activiteiten zodat men kan zien wat we zoal doen.

Ook u kunt op deze foto’s en video’s te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor u schade kunt ondervinden.

Toch zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waarop u staat. Het is namelijk goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u op het internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens activiteiten. Acritas Bakel heeft daar geen invloed op maar we gaan er vanuit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

 

Met deze brief vragen wij daarom toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u gebruikt en gedeeld worden.

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier en de keuze “intrekking toestemming gebruik beeldmateriaal” te selecteren met al uw gegevens daarbij.

Deze is te vinden op de website van Acritas Bakel in de navigatiebalk boven aan deze pagina (CONTACT) of aan te vragen via de secretaris van Acritas Bakel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy verklaring

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Acritas Bakel. Acritas Bakel respecteert en beschermt de privacy van haar leden. Acritas Bakel spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven.

Dit reglement is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2018.

 

PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1: Begripsbepaling

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming verstaan onder:

 • de wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • het reglement: dit reglement
 • persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
 • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
 • verantwoordelijke: Acritas Bakel
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen
 • personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, waaronder begrepen vrijwilligers
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder begrepen leden en begunstigers van Acritas Bakel
 • beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens
 • gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens

 

Artikel 2: Doelstellingen van de verwerking

Persoonsgegevens van betrokkenen zullen uitsluitend worden verwerkt voor:

 1. activiteiten die gelet op de doelstelling van Acritas Bakel gebruikelijk zijn.
 2. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer.
 3. het verzenden van informatie aan betrokkenen
 4. het verstrekken van de postcode, het geslacht en leeftijd van de leden aan de sportkoepel NHV en NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen
 5. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole

Artikel 3: Soorten van opgenomen persoonsgegevens

 1. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, instructeurstatus en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- of girorekeninggegevens van de betrokkene
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a
  3. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers
  4. gegevens met betrekking tot het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van Acritas Bakel
  5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften
 2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de in artikel 2 genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 3. De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

 

Artikel 4: De verkrijging van persoonsgegevens

Indien de beheerder of gebruiker persoonsgegevens opvraagt bij de betrokkene, deelt hij de betrokkenen vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkenen hiervan al op de hoogte is.

 

PARAGRAAF 2: RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Artikel 5: Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens

 1. Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking, rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.
 2. De personen, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Artikel 6: Verstrekking aan personen binnen Acritas Bakel

 1. Indien hiertoe is besloten kunnen persoonsgegevens van betrokkenen worden verstrekt aan personen binnen Acritas Bakel, waaronder begrepen:
  1. personeel van Acritas Bakel en degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de activiteiten bedoeld in artikel 3 lid 1
 2. De verstrekking van de persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met de in artikel 3 genoemde doeleinden.

 

Artikel 7: Verstrekking aan personen of bedrijven buiten Acritas Bakel

 1. Persoonsgegevens uit de ledenadministratie kunnen aan derden worden verstrekt, indien hiertoe is besloten en de verstrekking in overeenstemming is met de in artikel 2 genoemde doeleinden, behoudens de gevallen genoemd in artikel 8 waarvoor nadere voorwaarden gelden.
 2. In andere gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens van betrokkenen aan personen of bedrijven buiten Acritas Bakel uitsluitend toegestaan indien:
  1. de betrokkene hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
  2. het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Acritas Bakel onderworpen is (bijvoorbeeld in verband met belastingaangifte)
  3. het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld op grond van medische noodzaak) óf

 

 1. de verdere verwerking plaatsvindt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, onder de voorwaarde dat door Acritas Bakel voldoende maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeven van deze specifieke doeleinden. Zo mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd

 

Artikel 8: Verstrekking aan derden voor direct-marketing doeleinden

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor direct-marketing doeleinden (waaronder begrepen voor commerciële of charitatieve doelen) is uitsluitend toegestaan indien:
  1. de betrokkenen hiervoor hun ondubbelzinnige toestemming hebben verleend (bijvoorbeeld bij het aangaan van het lidmaatschap); óf
  2. de betrokkenen vóóraf gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid zijn gesteld om tegen de verstrekking van de persoonsgegevens verzet aan te tekenen.
 2. In gevallen bedoeld in lid 1 onder b, neemt Acritas Bakel passende maatregelen om de betrokkenen tijdig bekend te maken met de mogelijkheid van verzet, ófwel door middel van rechtstreekse berichtgeving aan de betrokkenen, ófwel door publicatie, etc. dat door alle betrokkenen wordt ontvangen.
 3. In geval van verzet door een betrokkene treft Acritas Bakel onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens van de betrokkene aan de derden worden verstrekt.

 

PARAGRAAF 3: ZORGVULDIGHEID

 

Artikel 9: Beveiliging

 1. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Het bestuur stelt een plan op voor de technische organisatorische beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt gezorgd voor een passend en adequaat beveiligingsniveau waarbij onnodige verzameling of verdere verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen.
 2. Het bestuur doet het vastgestelde beveiligingsplan toekomen aan de beheerder. De beheerder bewerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met dit plan.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een externe bewerker, legt het bestuur de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met de bewerker vast.

 

Artikel 10: Voorlichting

De verantwoordelijke draagt zorg voor de benodigde voorlichting van de beheerders en de gebruikers van de persoonsgegevens om te verzekeren dat zij de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

 

Artikel 11: Technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

 

PARAGRAAF 4: RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

Artikel 12: Recht op correctie: verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
 2. De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen.
 3. De beheerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 4. De beheerder informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De beheerder deelt de verzoeker mee aan welke derden hij die informatie heeft verstrekt.

 

PARAGRAAF 5: SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 13: Onvoorzien

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit reglement.
 2. Wijzigingen en aanvullingen van het reglement worden door het bestuur vastgesteld.

 

Artikel 15: Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.
 2. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Acritas Bakel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring NHV

 

Dit is de privacyverklaring van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), gevestigd te Oosterbeek, Pastoor Bruggemanlaan 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40533145, hierna te noemen: `het NHV`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de contactpersoon van het NHV.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen komst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd

binnen 6 maanden

Sportlink

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële

administratie voor 7 jaar.

·   NHV

Administrateur

·   NHV Accountant

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   (Kleding)maat

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

·   NHV

Administrateur

 

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het NHV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die het NHV met u heeft, tenzij het NHV wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het NHV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de

 

 

Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het NHV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het NHV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het NHV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Het NHV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Het NHV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het NHV er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Nico Hoogerwerf

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoonnummer:                                   +31 26 7071427

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Fluiten en tijdwaarnemer

 Hieronder de indeling voor het fluiten, tijdwaarnemer en zaalwacht.

De indeling voor tijdwaarnemen en zaalwacht is nu onder verantwoording van teams gelegd. Jullie bepalen nu als team wie wanneer moet tijdwaarnemen en zaalwacht moet doen. de scheidsrechters zijn vrijgesteld als tijdwaarnemer en zaalwacht.

 

 

Datum Tijd Categorie Thuisteam Uit team Scheidsrechter Tijdwaarnemer Zaalwacht
26-8-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# Wittenhorst E1# Maarten vd Tillaart Ouder H1
26-8-2018 10:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Habo '95 DC1 Koen Bouwmans Ouder H1
26-8-2018 11:00 E-Jeugd Acritas E2 Wittenhorst E2# Ilse Crooijmans Ouder H1
26-8-2018 12:00 Heren C-Jeugd Acritas HC1# Olympia '89 HC1 Henri van Lijssel Ouder H1 
26-8-2018 13:05 D-Jeugd Acritas D1 Bedo D1 Fanneke van Ansem Ouder H1
8-9-2018 19:15 Dames Senioren Acritas DS1 Wittenhorst DS1      
9-9-2018 9:00 D-Jeugd Acritas D1 Niobe D1# Karlijn van Lijssel Ouder D2
9-9-2018 9:55 E-Jeugd Acritas E1# De Sprint E1 Mara van Ansem Ouder D2
9-9-2018 10:50 E-Jeugd Acritas E2 Niobe E1 Marlon Crooijmans Ouder D2
9-9-2018 11:45 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Swift (H) DC1 Harry Maas Ouder D2
9-9-2018 12:50 Heren C-Jeugd Acritas HC1# Aristos (B) HC1 Maarten vd Heijden Ouder D2
30-9-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# EHV E1 Els vd Heuvel Ouder D1
30-9-2018 9:55 E-Jeugd Acritas E2 HVW E1 Bert Swinkels Ouder D1
30-9-2018 10:50 D-Jeugd Acritas D1 De Sprint D1# Mark vd Heuvel Ouder D1
30-9-2018 11:35 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Sittardia Maarten vd Heijden Ouder D1
30-9-2018 12:35 Heren Senioren Acritas HS1 Oktopus HS2 Gerard Jeucken Rian Kuijpers D1
30-9-2018 13:45 Dames Senioren Acritas DS2 HVW DS3 Harry Maas Rian Kuijpers D1
30-9-2018 14:55 Heren Senioren Acritas HS2 Tremeg HS2 Koen Bouwmans Jose van Gog D1
7-10-2018 10:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Swift (H) DC1 Hans Crooijmans Ouder H2
7-10-2018 11:00 Dames Senioren Acritas DS1 EHV DS2 Wiljan Crooijmans Joyce van Duijnhoven H2
14-10-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# Swift E1# Karlijn van Lijssel Ouder H2
14-10-2018 9:55 D-Jeugd Acritas D1 Swift (H) D1 Anthony van Horssen Ouder H2
14-10-2018 10:45 E-Jeugd Acritas E2 Swift (H) E2 Sjef Wilgers Ouder H2
14-10-2018 11:40 Dames Senioren Acritas DS2 PSV Handbal DS4 Hans Crooijmans Wilma Kuijpers H2
14-10-2018 12:50 Heren Senioren Acritas HS1 Swift (H) HS2 Henri van Lijssel Wilma Kuijpers D3
14-10-2018 14:05 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Posterholt HB1# Maarten vd Heijden Ouder D3
14-10-2018 15:10 Heren Senioren Acritas HS2 HVW HS2 Koen Bouwmans Angelique Crooijmans D3
28-10-2018 11:00 Dames Senioren Acritas DS1 Bedo DS1 Gerard Jeucken Angelique Crooijmans D3
4-11-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# VHC E1 Maarten vd Tillaart Ouder H1
4-11-2018 9:55 E-Jeugd Acritas E2 Habo '95 E3 Ilse Crooijmans Ouder H1
4-11-2018 10:55 D-Jeugd Acritas D1 Tremeg D1# Fanneke van Ansem Ouder H1
4-11-2018 11:45 Heren Senioren Acritas HS1 VHC HS1 Wiljan Crooijmans Nicole Swinkels D3
4-11-2018 13:00 Dames Senioren Acritas DS1 HVW DS2 Henri van Lijssel Nicole Swinkels D3
11-11-2018 10:00 Heren B-Jeugd Acritas HB1 BFC HB2 Gerard Jeucken Ouder  
11-11-2018 11:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Helios '72 DC1 Harry Maas Ouder  - 
18-11-2018 9:00 D-Jeugd Acritas D1 Aristos (B) D1 Mara van Ansem Ouder H1
18-11-2018 9:50 E-Jeugd Acritas E2 Tijgers E1 Karlijn van Lijssel Ouder H1
18-11-2018 11:50 Dames Senioren Acritas DS1 VHC DS2 Koen Bouwmans Janny Bennenbroek H1
18-11-2018 13:00 Dames Senioren Acritas DS2 Manual DS2 Wiljan Crooijmans Janny Bennenbroek D1
18-11-2018 10:45 Dames C-Jeugd Acritas DC1# PSV Handbal DC1 Hans Crooijmans Ouder D1
18-11-2018 14:15 Heren Senioren Acritas HS1 Niobe HS1   Lydia Relou D1
2-12-2018 11:15 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Hercules'81 HB1 Harry Maas Ouder D2
2-12-2018 10:00 Dames Senioren Acritas DS1 DOS'80/Olympia'89 DS2 Koen Bouwmans Joyce van Duijnhoven D2
2-12-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# Bergeijk E1 Anthony van Horssen  Ouder D2
2-12-2018 12:20 Dames Senioren Acritas DS2 Blerick DS2 Hans Crooijmans Merel Raijmakers D1
2-12-2018 13:35 D-Jeugd Acritas D1 E.H.V. D2# Marlon Crooijmans Ouder D1
2-12-2018 14:25 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Groesbeeks Glorie DC1 Mark vd Heuvel Ouder D1
2-12-2018 15:30 Heren Senioren Acritas HS2 Olympia'89/DOS'80 HS4 Henri van Lijssel Lotte van Bommel D1
16-12-2018 9:00 E-Jeugd Acritas E1# Habo'95 E1# Iris Manders Ouder D2
16-12-2018 10:00 Heren Senioren Acritas HS2 Manual HS2 Gerard Jeucken Susan van de Vrande D2
16-12-2018 11:15 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Bergeijk DC1 Els vd Heuvel Ouder D2
16-12-2018 12:20 E-Jeugd Acritas E2 PSV Handbal E3 Mara van Ansem Ouder D2
16-12-2018 13:20 D-Jeugd Acritas D1 Jupiter '75 D1# Bert Swinkels Ouder D2
16-12-2018 14:15 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Manual HB1 Harry Maas Ouder D3
16-12-2018 15:20 Heren Senioren Acritas HS1 EHV HS1 Wiljan Crooijmans Mara Brouwers D3
16-12-2018 16:35 Dames Senioren Acritas DS1 Bergeijk DS2 P Vera de Martines D3
6-1-2019 10:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Goodflooring HMC/HVM DC2 Maarten vd Tillaart Ouder D3
6-1-2019 11:05 Dames Senioren Acritas DS1 HCG DS1 Hans Crooijmans Milou Eikelenboom D3
6-1-2019 12:20 Heren Senioren Acritas HS2 BSAC HS2 Gerard Jeucken John Geurts D3
6-1-2019 13:35 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Brunssum HB    Ouder  
13-1-2019 9:00 E-Jeugd Acritas E1# PSV Handbal E1 Maarten vd Tillaart Ouder H1
13-1-2019 10:00 E-Jeugd Acritas E2 Handbal Someren E1 Iris Manders Ouder H1
13-1-2019 11:00 D-Jeugd Acritas D1 MHV D1 Anthony van Horssen  Ouder H1
13-1-2019 11:50 Dames Senioren Acritas DS2 SVVH DS2 Ilse Crooijmans Ton van Boxmeer D1
13-1-2019 13:05 Heren Senioren Acritas HS1 HBS HS1 Henri van Lijssel Has Crooijmans D1
13-1-2019 14:20 Heren B-Jeugd Acritas HB1 BFC HB2 Maarten vd Heijden Ouder D1
20-1-2019 10:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Habo '95 DC1 Mark vd Heuvel Ouder D2
20-1-2019 11:05 Heren Senioren Acritas HS2 MHV HS1 P Michael vd Heijden D2
20-1-2019 13:35 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Klaverblad Eksplosion HB   Ouder  
20-1-2019 12:20 Dames Senioren Acritas DS1 Saturnus (B) DS2 Koen Bouwmans Maikel vd Heijden D2
27-1-2019 9:00 E-Jeugd Acritas E2 HCB '92 E1 Mark vd Heuvel Ouder H1
27-1-2019 10:00 E-Jeugd Acritas E1# Apollo (S) E1 Karlijn van Lijssel Ouder H1
27-1-2019 11:00 Heren Senioren Acritas HS2 Tremeg HS2 Koen Bouwmans Jeroen Maas H1
27-1-2019 12:15 Dames Senioren Acritas DS2 Aristos (B) DS2 Harry Maas Rian Kuijpers H2
27-1-2019 13:30 Heren Senioren Acritas HS1 Apollo (S) HS3 Maarten vd Heijden Remco Verhoeven H2
27-1-2019 14:45 D-Jeugd Acritas D1 De Sprint D1# Bert Swinkels Ouder H2
27-1-2019 15:35 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Sittardia   Ouder H2
3-2-2019 10:30 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Flyers, the DC1 Bert Swinkels Ouder H1
10-2-2019 9:00 E-Jeugd Acritas E2 Niobe E1 Fanneke van Ansem Ouder H1
10-2-2019 10:00 D-Jeugd Acritas D1 Swift (H) D1 Karlijn van Lijssel Ouder H1
10-2-2019 10:45 Heren B-Jeugd Acritas HB1 Posterholt HB1#   Ouder D2
10-2-2019 11:55 E-Jeugd Acritas E1# EHV E2 Anthony van Horssen  Ouder D3
10-2-2019 12:55 Dames Senioren Acritas DS1 Habo '95 DS2 Wiljan Crooijmans Dirk Bouwmans D3
10-2-2019 14:10 Heren Senioren Acritas HS1 Jupiter '75 HS2 Gerard Jeucken Luuk vd Heijden D3
10-2-2019 15:20 Dames Senioren Acritas DS2 Niobe DS2 Maarten vd Heijden Freek Manders D3
10-2-2019 11:45 Heren Senioren Acritas HS2 HVW HS2 Koen Bouwmans Teun Sleegers D3
24-2-2019 9:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Elshout DC1 Els vd Heuvel Ouder H1
24-2-2019 10:05 Dames Senioren Acritas DS2 Wittenhorst DS2 Henri van Lijssel Tijmen van Dinther H1
24-2-2019 11:20 Dames Senioren Acritas DS1 Blauw Wit (H) DS1 Hans Crooijmans Egbert Sanders H1
24-2-2019 12:35 E-Jeugd Acritas E2 Tremeg E2 Fanneke van Ansem Ouder H1
24-2-2019 13:35 D-Jeugd Acritas D1 Tremeg D1# Ilse Crooijmans Ouder D1
24-3-2019 9:00 D-Jeugd Acritas D1 Aristos (B) D1 Anthony van Horssen  Ouder D1
24-3-2019 9:50 Dames Senioren Acritas DS2 De Sprint DS3 Hans Crooijmans Daan van Ansem D1
24-3-2019 11:00 E-Jeugd Acritas E2 HCG E1 Karlijn van Lijssel Ouder D2
24-3-2019 12:00 Dames Senioren Acritas DS1 Taxandria DS1 Harry Maas Ellen Crooijmans D2
24-3-2019 14:30 E-Jeugd Acritas E1# De Sprint E1 Mara van Ansem Ouder D2
24-3-2019 13:15 Heren Senioren Acritas HS1 Lido HS1 Wiljan Crooijmans Jose van Gog D2
14-4-2019 9:00 E-Jeugd Acritas E2 Habo '95 E3 Mark vd Heuvel Ouder D1
14-4-2019 9:55 E-Jeugd Acritas E1# Manual E1 Iris Manders Ouder D1
14-4-2019 10:50 Heren C-Jeugd Acritas HC1 Swift HC1# Maarten vd Heijden Ouder D1
14-4-2019 11:50 Dames C-Jeugd Acritas DC1# EHV DC1 Iris Manders Ouder D1
14-4-2019 12:50 D-Jeugd Acritas D1 Manual D2 Bert Swinkels Ouder D1
19-5-2019 9:00 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Helios '72 DC1 Maarten v Tillaart Ouder D3
19-5-2019 10:05 D-Jeugd Acritas D1 VHC '13 D1# Fanneke van Ansem Ouder D3
19-5-2019 10:55 E-Jeugd Acritas E1# Habo'95 E1# Marlon Crooijmans Ouder D3
19-5-2019 11:50 E-Jeugd Acritas E2 Swift E2 Mark vd Heuvel Ouder D3
19-5-2019 12:45 Heren C-Jeugd Acritas HC1 Jupiter '75 HC1# Harry Maas Ouder D3
2-6-2019 9:00 Heren C-Jeugd Acritas HC1 White Demons HC1# Henri van Lijssel Ouder D2
2-6-2019 10:05 Dames C-Jeugd Acritas DC1# Bergeijk DC1 Els vd Heuvel Ouder D2
2-6-2019 11:10 D-Jeugd Acritas D1 Bergeijk D1 Karlijn van Lijssel Ouder D2
2-6-2019 12:00 E-Jeugd Acritas E1# Tremeg E1# Mara van Ansem Ouder D2
2-6-2019 13:00 E-Jeugd Acritas E2 Tremeg E2 Fanneke van Ansem Ouder D2